ภาพกิจกรรม

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ระหว่าง เดือน  มิถุนายน - กรกฎาคม 2554

 ---------------------------------------------  

 

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ให้การต้อนรับ คุณมานิต อุดมคุณธรรม  ประธานชมรมไท้เก๊กหย่งเหนียน ประเทศไทยและคณะ

มาเยี่ยม ชมรมฯ เมื่้อ  วันที่  23  มิถุนายน 2554

 

 

-----------------------------------------------------

 

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกิจกรรม

งาน เจ กุศลสัมพันธ์ ของ มูลนิธวิสุทธิคุณ

10 กรกฎาคม 2554

 

 สมาชิก ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ แสดงโชวบนเวที ใน 

ชุด พัดคู่ไท้เก๊ก 48 ท่า

-----------------------------------------------------

 

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ 

ร่วม พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ณ บริเวณรอบพระพุทธมงคลมหาราช ยอดเขาคอหงส์ 

19  กรกฏาคม 2554

Mr.Viboon Charuwongwatana -President of Hatyai City Municipality Tai Chi Club

คุณวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา ประธานชมรมฯ มาร่วมงาน

 

 สมาชิก ร่วมถ่ายภาพ หลังพิธีเวียนเทียน 

-----------------------------------------------------

 

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ 

ร่วมในโครงการศึกษาสร้างความเข้มแข็งขององค์กร

สำหรับ นักศึกษาวิชาเอกชุมชนศึกษา รุ่นที่ 2

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

กรณีศึกษาความเข้มแข็งและเติบโต ของชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

 

นักศึกษาถ่ายรูปร่วมกับประธานและรองประธานชมรมฯ 

 

นักศึกษาถ่ายรูปร่วมกับกลุ่มครูฝึกของชมรม  

ถ่ายรูปร่วมกับปฏิคมของชมรมฯ

Mr.Viboon Charuwongwatana -President of Hatyai City Municipality Tai Chi Club

คุณวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา ประธานชมรมฯ  พูดคุย และให้ข้อมูลกับคณะนักศึกษาที่มาศึกษาดูงานของชมรม

------------------------------------------------

คณะบริหารชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ กรณีศึกษา ของชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ณ ห้องประชุมรพีพรรณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อ วันที่ 30 สิงหาคม 2554

 

คณะบริหารชมรมไท้เก๊ก ถ่ายรูปร่วมกับ อาจารย์ และ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ กลุ่ม ศึกษา ชมรมไท้เก๊กฯ

Mr.Viboon Charuwongwatana -President of Hatyai City Municipality Tai Chi Club

คุณวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา ประธานชมรมไท้เก๊กฯ มาร่วมรับฟัง

 

รายชื่อ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  เอกชุมชน รุ่นที่ 2 ที่เข้าศึกษากรณีชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

นายวรภาส  แซ่เอียบ                       ( อ๊อฟ)

นางสาววิมลรัตน์ ถนอมพงษ์ชัย      ( เจน)

นางสาวสาวิตรี มณีโชติ                   ( นิกส์ )

 นางสาวมัลลิกา กิจภูษา                    ( พลอย)

นางสาวปวีณา มโนวิไลพงศ์              (หนูนา)

นางสาวมณิภา สินสุขศรีวิไล                 ( มี่)

นาวสาวสุพัตรา จันทร์สุข                     (โอปอ)

 

-----------------------------------

 

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่