ภาพกิจกรรม

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

โครงการอบรมเผยแพร่การออกกำลังกาย  ไท้เก๊กลมปราณ 18 ท่า แก่ประชาชนทั่วไป  

ณ อาคารอเนกประสงค์   สนามกีฬากลางจิระนคร

 วันที่ 9 - 10  พ.ค.  2552

แผ่นผ้าประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมไท้เก๊กลมปราณ 18 ท่า

 

ผู้เข้าอบรมไท้เก๊กฯ ลงทะเบียน

 

น.พ.รุ่งโรจน์  กั่วพานิช รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ 

และ คุณมัรริกา เจริญพานิช สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ลงทะเบียนเพื่อเป็นเกียรติ

 

นายวิบูลย์  จารุวงศ์วัฒนา ประธานโครงการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

 

น.พ.รุ่งโรจน์  กั่วพานิช ประธานในพิธี  กล่าวเปิดการอบรม

 

นายวิบูลย์  ลีลารุจิเจริญ วิทยากร สอนสาธิตวิธี การออกกำลังกายไท้เก๊กลมปราณ 18 ท่า

 

ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 170 คน  ฝึกรำไท้เก๊กลมปราณ 18 ท่า  ในกระบวนท่าต่าง ๆ

 

บรรยากาศ ระหว่าง พักเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

 

บรรยากาศ ระหว่าง พักรับประทานอาหารว่าง

 

Mr.Viboon Charuwongwatana -President of Hatyai City Municipality Tai Chi Club

นายวิบูลย์  จารุวงศ์วัฒนา ประธานโครงการฯ กล่าวขอบคุณวิทยากรหลังจบการอบรม

 

ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับผู้เข้าร่วมอบรม

 

 

 

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่