นางมัรริกา  เจริญพานิช  -  สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่  

ผู้ก่อตั้ง  ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

 

นางสมใจ สินธทียากร    

ประธานที่ปรึกษาชมรม

 

 

คณะกรรมการบริหารชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

 HATYAI  CITY  MUNICIPALITY  TAI CHI  CLUB

นายวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา  ( 吳創文)      -   ประธานชมรม

  MR. VIBOON   CHARUWONGWATANA   -    PRESIDENT  

  

นายคณาวุฒิ วงศ์วัฒนสิน     -    รองประธาน  , เหรัญญิก

นางลีลาวรรณ จารุวงศ์วัฒนา  - รองประธาน  ,  ประชาสัมพันธ์

นายชวง เล่าวจีศาสตร์    -     รองประธาน  , ปฏิคม

นางวรัญญา ว่องสุวรรณเลิศ    -   รองประธาน ,  เลขานุการ

 

 

น.ส. สุภรณ์ กัลยะเวทย์   -   นายทะเบียน

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหาร 

 

 

 

 

 

งานด้านปฏิคม

ชวง เล่าวจีศาสตร์

อรอนงค์ แซ่เจีย

เซี่ยมล้วน ชินาจริยวงศ์

จินดา ยงเกียรติกานต์

ระเบียบ พัวสันติสุข

อินทิรา อภิลาภพันธุ์

อัญชลี แซ่เข่า

สุดารัตน์ แซ่โล้ว

ศิริรัตน์ แซ่โล้ว

ดวงสุดา เล่าวจีศาสตร์

  

 

 

 

งานด้านประชาสัมพันธ์

ลีลาวรรณ จารุวงศ์วัฒนา

วรรณี นภาพงศ์สุริยา

 

 

 

 

 

 

กิจกรรการออกกำลังกายไท้เก๊ก ของชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

สอนไท้เก๊ก ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬากลางจิระนคร

 

 

เชิญอาจารย์ จากประเทศจีนมาสอน

อาจารย์ชิว จากประเทศจีนสอนมวยไท้เก๊กตระกูลหยาง  24 ท่า

 

ครูฝึกประจำ

 

ออกกำลังกายในท่าวอร์มร่างกาย  บริหารไขข้อ 25 ท่า

 

ออกกำลังกายในชุดไท้เก๊กลมปราณ 18 ท่า

 

 

   

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่